Club Aquatix

Spor Hizmet Sozlesmesi

SPOR HİZMET SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme Sapanca/Sakarya adresinde mukim Su Spor Hizmetleri ve Club Aquatix (Sözleşmede “tesis ve/veya kulüp” olarak anılacaktır.) ile bu sözleşmenin ayrılmaz eki olarak düzenlenen “üyelik satış formunda” kimlik bilgileri ve imzası bulunan kişi……………………………........................arasında (Sözleşmede “Üye” olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır.

ŞARTNAME:

● a)-Yüzme Biliyorum.

● b)-Su sporları yapmama engel herhangi bir sağlık sorunum yok.

● c)-Club Aquatix tarafından çekilen fotoğraflarımın kendi onayım dahilinde Club Aquatix’e ait hesaplarda paylaşılmasında herhangi bir sorun yoktur.

● d)-Club Aquatix etkinlikler kulüp ile ilgili duyurular ve clubaquatix.com üzerinden E-Posta whatsapp ve sms ile bilgilendirebilir.

● e)-Şahsi eşyalarımın güvenliğinden kendim sorumluyum ıslanma suya düşmesi ya da çalınması durumunda Club Club Aquatix[ Göl evi ] i sorumlu tutmayacağım.

1-KONU : Bu anlaşma, anlaşmada belirtilen şartlar,kapsam ve süre içerisinde tesisin hizmete açık olduğu sürece üye’nin tesisten satın almış olduğu hizmetten yararlanma hakkını düzenlemektedir.

2-SÜRE : Bu anlaşmanın süresi sözleşmenin ayrılmaz eki olarak düzenlenen üyelik satış formunda yazılı olduğu üzere üyenin tercih ettiği üyelik paketinin içerdiği süre ve/veya kontör kadardır.

3-ÜCRET :

● a)-Üyelik bedeli üyelik satış formunda belirtilen üyelik kapsamına/paketine göre ……………....... TL olup; bu bedel üyelik satış formunda belirtilen şekilde üye tarafından ödenecektir.

● b)-Üye satın almış olduğu üyelik bedelini üyelik satış formunda belirlenen ödeme planına uygun olarak ödemekle yükümlü olup; bu anlaşma uyarınca belirlenen fiyatlar peşin fiyatlardır. Üye tarafından yapılacak ödemelerin taksitlendirilmesi istenildiğinde üye ayrıca vade farkı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

● c)-Tesis çalışma saatlerinde her daim üyelerin kullanımına ve hizmet vermeye hazır halde bulunduğundan üyeler tesisten ve/veya aktivitelerden yararlanmasa dahi üyelik bedellerini ödemek zorundadır.

5-ÖDEMELER :

● a)-Üyelik, üye tarafından ödeme şekli her ne olursa olsun peşin olarak satın alınmıştır. üyelik bedelleri üyenin talebi ve tesisin uygun görmesi halinde 2 veya daha fazla taksitler halinde ödenebilir. Üyelik bedelinin 2 veya daha fazla taksitle ödenmesi üyelik satışının taksitle yapıldığı anlamına gelmemekte olup; ödeme şekli nasıl olursa olsun üyelik satışının peşin satış olduğu taraflarca kabul edilmiştir.

● b) Peşin olarak satın alınan ancak tesis tarafından 2 veya daha fazla takside bağlanan üyelik bedellerinde taksitlerden bir tanesi zamanında ödenmediği takdirde tesis ödeme gününü takip eden 15.günün akşamına kadar ödemeyi bekleyecek bu süre içinde ödeme faiziyle birlikte ödenmemiş olursa tesis kalan taksitlerin vadesini beklemeden kalan borcun tamamı üzerinden üye hakkında yasal işlem ve işlemler yapabilir. Bu durumda tüm borcun muaccel olduğu taraflarca kabul edilmektedir.

● c) üyelik bedelleri için senet (bono) düzenlenmesi halinde ödenmeyen senetler üzerinden tesisin yasal işlem yapma hakkı vardır. Üyelik bedelinin takside bağlanması ve taksitler için senet düzenlenmesi durumunda taksitlerden/senetlerden bir tanesi vade gününü izleyen 15.günün akşamına kadar ödenmez ise kalan senetler/taksitler hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın muaccel olacağından tesis kalan borcun tamamı için senet ve/veya sözleşme üzerinden yasal işlem/ler yapma hakkına sahiptir.

● d) üyelik bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde yıllık %24 (aylık %2) gecikme faizi işletilecektir.

● e) Üyelik bedellerinin havale veya Eft ile de ödenmesi mümkündür

● f) Üyelik bedellerinin vade tarihi ve gününü izleyen 15.günün akşamına kadar ödenmemesi halinde üyenin tesistenyararlanma hakkı tesis tarafından geçici süreyle askıya alınabileceği gibi tesis isterse bedel iadesi yapılmaksızın üyeninüyelik hakkını da sonlandırabilir. fesih durumunda üye kalan borçlarını/üyelik bedellerini faiziyle birlikte tesise ödeyecektir.

6-SÖZLEŞME İPTALLERİ VE İADELERİ : Üyeler, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren ilk 7 gün içerisinde herhangi bir neden ve sebep bildirmeksizin yazılı olarak tesise bildirmek kaydıyla üyeliklerini iptal edebilirler. Bu durumda ödenmiş olması halinde üyelik bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın üyeye iade edilir. Üye bu süre içinde hizmet almış ise aldığı hizmet süresinin bedeli mahsup edilerek kalan tutar üyeye ödenir.Şayet üyelik bedeli havale veya Eft ile ödenmiş ise bu durumda iade edilecek tutardan komisyon,vergi vb diğer masraflar için % 14 kesinti yapılacaktır havale veya Eft ileyapılan ödemelerdeki iadeler aynı şartlarda havale veya Eft yapılır.

● a)-Daimi hastalık Üyenin üye olmasını müteakip üyelik süresi içinde tesise gelmesini veya tesisteki aktivitelere katılmasını engelleyecek daimi bir hastalığa tutulması ve bu durumun tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmesi halinde üyelik iptal edilir.Bu durumda kullanılmayan süreye ait ödenen ücretlerden (şayet varsa) %14 kesinti yapılarak kalan tutar faizsiz olarak üyeye iade edilir. Kalan süre ücreti şayet ödenmemişse üye %14 luk bedeli (kesinti) ödeyerek üyeliğini iptal eder. kullanılan hizmet süresinin bedeli iade olunmaz. Bu madde gereğince işlem yapılabilmesi için üye hastalığa ilişkin raporunu üst yazı ile birlikte tesise verecektir. Geç verilen rapor ve dilekçeler işlem görmeyecek,geçersiz kabul edilecektir. hastalığa ilişkin raporun rapor tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde verilmesi gerekmektedir.

9-TESİSİN ÇALIŞMA SAATLERİ: Tesis hafta içinde ve hafta sonlarında 06.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Tesis her zaman çalışma saatlerini değiştirebilir, yeniden belirleyebilir, farklı bölümler için farklı düzenlemeler yapabilir. Ancak tesisin açık olduğu süre gün içinde 8 saatten az olamaz.

10-TESİS KURALLARI

Tesis kuralları iş bu sözleşmenin ayrılmaz eki olan üyeye teslim edilen kulup kuralları kitapçığında ayrıntılı olarak açıklanmış

olmakla birlikte, bu kurallardan bazıları aşağıda açıklanmıştır.

● a)-Kulüp’ün herhangi bir üyenin üyeliğini sebep göstermeksizin herhangi bir zamanda iptal etme ve/veya biten üyeliğiniyenilememe hakkı saklıdır.

● b)-Üyelerin, tesise gelmemeleri, tesislerden veya aktivitelerden faydalanmamaları halinde dahi belirlenen veya kendilerineuygulanan bedel-ücret-aidat toplamını zamanında ve tam olarak ödemeleri zorunludur. Üyelerin tesisi kullanmamalarıve/veya tesisten yahut aktivitelerden yararlanmamaları hiçbir şekil ve şartta üyeye üyelik bedelini ödememe hakkıvermemektedir. Üye tesisten yararlanmasa dahi üyelik bedellerini ödemek zorundadır.

● c)-Üye ve misafirlerin tesislerde bulundukları sürece, diğer Üyelere, diğer misafirlere ve tesis personeline saygısızlık niteliğindeki kötü ve çirkin harekette bulunmaları, küfürlü ve argo konuşmaları ve bağırmaları, suiistimaller, yüz kızartıcı eylemler veya suçlar, şiddet hareketleri, küçük düşürücü davranışlar kesinlikle yasaktır. Üye ve misafirler, Üyelik Sözleşmesi ve diğer tüm kural ve uygulamalara uymak zorundadır. Aksi durumlar derhal herhangi bir ücret iadesi olmaksızın üyeliğin sona erdirilmesini gerektirir.

● d)-Kayıp eşyalardan tesis sorumlu değildir. Herhangi bir eşyanın kaybolması halinde, üyenin zaman geçirmeden Egitmene bilgi vermesi gerekmektedir..

● e)-Tesisde zaman zaman tadilat, tamirat veya yenilikler yapabilir ve bu sebeple veya elinde olmayan ya da kendisinden kaynaklanmayan sair sebeplerle tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımını kısmen veya tamamen sınırlayabilir,durdurabilir veya kapatabilir. Tüm tesislerin, hizmetlerin ve aktivitelerin kullanımı tamamen durdurularak kapatılmadıkça,Üyelere herhangi bir tazminat ödenmesi, bedel-ücret-aidat iadesi veya üyelik süresi telafisi söz konusu değildir.

● f)-Üye, kendisi veya misafirlerinin şahsi kusurları, dikkatsizlik veya ihmalleri ile Tesiste veya Tesise ait aletler üzerindemeydana getirecekleri tüm hasar ve zarardan sorumludur.

● g)-Üyeler’ in Kulüp içi veya dışı aktivitelere ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımadıkları,spor aktivitelerine uygun olup olmadıkları, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmadıkları veya sağlık danışmanlarının yaptığıtıbbi tavsiyelerden ya da bunların sonuçlarından dolayı Kulüp’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Tesis kurallarının üye tarafından ihlali sözleşmenin feshi ve/veya üyeliğin askıya alınması nedenidir

11 TESİSİN HAK VE BORÇLARI:

● a)-Tesis, mücbir sebep halleri, tadilat ve bakım, belediye, hükümet ve mal sahibin müdahalesi vb özel durumlar hariçolmak üzere tesisi üyelerin kullanımına hazır halde tutacaktır.

● b)-Tesisin ,Üyelere kilo kaybı, kilo artışı ve sağlığın iyileştirilmesi gibi konularda yazılı/ sözlü taahhüdü yoktur.

● c)-Tesis üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla önceden haber vererek ya da vermeksizin Kulüp kurallarını,aktivitelerini, hizmetlerini, sunum şekillerini, bedellerini, çalışma saatlerini değiştirebilir. Yine Kulüp tesisin bazı bölümleriniya da tümünü sebep göstermeksizin süreli ya da süresiz olarak kapatabilir.

● d)-Tesis, tesisi kendi yönetebileceği gibi, tesisin tamamında veya bir kısmında üçüncü kişilere yönetimi devredebilir, ortaklık yapabilir ya da tamamı ile satabilir/devredebilir.

● e)-Tesis,Kulüp üyelerinin cep telefonu/ev/işyeri/posta/elektronik posta adreslerine, gerek Kulüp üyeliği ile ilgili bilgileri ve uygulamaları gerekse sponsorların ve/veya reklam veren firmaların reklamlarını tanıtımlarını ve promosyon malzemelerini gönderebileceğini kabul eder.

● f)-Tesis, ödeme yükümlüklerini yerine getirmeyen, tesis kurallarına uymayan ve sözleşme şartlarını ihlal eden üyelerin

● üyeliklerini sözleşme kapsamında iptal edebilir ve/veya üyelikleri askıya alabilir.

.

13-MADDELERİN AYRILIĞI:Bu anlaşmanın herhangi bir maddesinin herhangi bir yargı organı tarafından geçersiz sayılması veya kamu yararınaaykırılığına karar verilmesi halinde sadece o madde anlaşma dışı sayılacak ve diğer maddeler aynen geçerliliğini veyürürlüğünü koruyacaktır.

14-FERAGAT:Bu anlaşmada belirtilen hak ve yetkilerin tesis tarafından kullanılmaması tesisin bu hakları kullanmasından feragat ettiği veya üyenin ilerideki benzer kusurlarını peşine kabul ettiği anlamı taşımaz.tesis bu hak ve yetkilerini her zaman kullanabilir.

16-EKLERİ:İş bu sözleşme ile birlikte üye tarafından imzalanan üyelik satış formu ve yine üyelere teslim edilen ve içeriği üyeler tarafından okunan/bilinen kulup kuralları kitapçığı bu sözleşmenin ayrılmaz eki olarak düzenlenmiş olup; sözleşme, üyelik satış formu bir bütündür.üyeler kulup kuralları kitapçığında yer alan hususları ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibidirler.

17-SON HÜKÜMLER:Bu anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan tüm ihtilaflarda Sakarya adliye mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adresleri kanuni ikametgâh ve tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Bu anlaşmataraflar arasında 2 nüsha olarak………………tarihinde imza edilmiş olup; anlaşmanın bir sureti üyeye verilmiş/teslim edilmiştir.

ANLAŞMA METNİNİ VE EKLERİNİ OKUDUĞUMU, TESİS YETKİLİLERİ İLE MÜZAKARE ETTİKTEN SONRA MÜŞTEREK

BİR MUTABAKATA VARARAK BU SÖZLEŞME VE ÜYELİK SATIŞ FORMUNU İMZALADIĞIMI, KULUP KURALLARI

KİTAPÇIĞININ TARAFIMA TESLİM EDİLDİĞİNİ VE İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUMU, TESİSTEN BU

ANLAŞMADA YAZILANLAR DIŞINDA BİR BEKLENTİMİN OLMADIĞINI, BU SÖZLEŞME VE ÜYELİK SATIŞ FORMU ve

KULUP KURALLARI KİTAPÇIĞINDA YAZILI ŞARTLAR VE ESASLAR DAHİLİNDE SPOR HİZMETİ ALMAYI KABUL

ETTİĞİMİ, GEÇERLİ BİR NEDEN OLMADIĞI SÜRECE TESİSTEN YARARLANMASAM DAHİ ÜYELİK BEDELLERİNİ

ÖDEYECEĞİMİ, BU ANLAŞMANIN TARAFLAR ARASINDAKİ NİHAİ MUTABAKATI YANSITTIĞINI VE TÜM ÖNCEKİ

YAZILI VE SÖZLÜ BEYANLARI GEÇERSİZ KILDIĞIMI VE SÖZLEŞMENİN BİR SURETİNİ VE EKLERİNİ TESLİM

ALDIĞIMI KABUL VE BEYAN EDERİM.

Üye Tesis/Kulü